Frågor och svar om handlingsplanen


2017-11-29

Vad gör vi om handlingsplanen inte är färdig den 31 december 2017?
SKL och Kommunal hoppas att parterna lokalt ser vikten av att uppnå heltid som norm. Som centrala parter tror vi på dialog och samtal för att komma framåt om det kärvar. Innan det centrala avtalet var på plats ägnade vi timtal åt att lyssna för att förstå varandra. Det var en lång men nödvändig resa, men vi lyckades genom det skapa en samsyn om målet. Därför har vi infört möjligheten till central konsultation. Alla som behöver stöd är välkomna att höra av sig till oss. Vi kommer gärna ut och hjälper till. Vi hoppas att det ska bidra till att lokala parter bli klara i tid.

Enligt kollektivavtalet ska handlingsplanen vara färdig den 31 december 2017. Om den inte är färdig vid den tidpunkten är det ett brott mot kollektivavtalet och Kommunal kan begära lokal förhandling.

Vad gör vi om vi inte kan komma överens avseende handlingsplanen?
Formellt sett är kraven enligt kollektivavtalet uppfyllda om arbetsgivaren har en handlingsplan. Det finns inget krav på att parterna ska vara överens om innehållet. Men det är givetvis en stor fördel om man är det.
Vi tror att ett gemensamt arbete med att ta fram handlingsplanen leder till ett en större förståelse och bättre resultat vilket underlättar arbetet med implementeringen. Kommunal och SKL är överens om målet att införa heltid som norm. Resan dit kan stundtals vara utmanande och därför kommer vi gärna ut och hjälper er i samtalen om vad åtagandet innebär.

Hur får ni fram vilka som faktiskt arbetar heltid?
Populationen för beräkning av hel- och deltid är tillsvidareanställda månadsavlönade under november. Vi använder ackumulerad sysselsättningsgrad, vilket innebär att om den anställde har flera anställningar summeras sysselsättningsgraden över dessa anställningar men högsta sysselsättningsgrad sätter vi till 100.
Vi använder två typer av sysselsättningsgrader: överenskommen och faktisk. Överenskommen sysselsättningsgrad är den som den anställde har enligt anställningsavtalet.
Faktisk sysselsättningsgrad är överenskommen sysselsättningsgrad minus eventuell ledighet som föräldraledighet, ledighet för sjukdom, studier m.m.
Således visar faktisk sysselsättningsgrad hur man faktiskt arbetar. Ledigheten ska vara minst 30 dagar i följd under oktober-november. Semester ingår inte som ledighet i dessa beräkningar.
Heltid har de med sysselsättningsgrad 100.
Deltid delar vi in i två grupper: sysselsättningsgrad 1-74 och 75-99.

Vi fyller på med fler frågor och svar!