Paragraftecken i lagbok. Foto: Colourbox

Heltid som norm i upphandling – vad gäller?


2018-01-31

Heltid som norm vinner mark och allt fler kommuner erbjuder nu heltidsjobb inom vård och omsorg. Men frågan är om en kommun eller ett landsting kan ställa krav på heltidsanställningar när en verksamhet läggs ut på entreprenad?
– Det finns ingenting som reglerar den här frågan uttryckligen i lag. Därför får man istället avgöra den med vägledning av de grundläggande upphandlingsprinciperna som framgår av LOU och LOV, säger Linnea Eriksson, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Krav i rimlig proportion till det som upphandlas
Enligt Linnea Eriksson är det i synnerhet proportionalitetsprincipen som blir avgörande. Det handlar alltså om att avgöra vad som väger tyngst – god konkurrens eller goda anställningsvillkor för personalen.

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas, och att de åtgärder som den upphandlande myndigheten genomför inte får gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen.

– Det finns exempel på myndigheter som har ställt krav på heltid och där det i många fall uppmuntrats politiskt. Det torde inte finnas några uttryckliga lagliga hinder för krav på heltid i upphandlingar, även om kritiker menar att det kan vara oproportionerligt att kräva rätt till heltid eftersom det kan begränsa små och medelstora företags möjligheter att lämna anbud, och ett av syftena med upphandlingslagstiftningen är ju att främja konkurrens, säger Linnea Eriksson.

Finns ingen praxis i dagsläget
Än så länge har ingen myndighet fått backa på krav om heltid i upphandling.
– Det är en spännande fråga där det ännu inte finns någon praxis vad jag känner till. En bedömning får således göra i varje enskilt fall, säger Linnea Eriksson på Upphandlingsmyndigheten.

Heltidskrav i upphandlingar har kritiserats av bland andra Svensk Näringsliv.

Anna Norrby