Publicerad 4 oktober 2021

Bjurholm kommun

Bjurholm är en av de kommuner som kan redovisa den största ökningen av andelen heltidsarbetande inom äldreomsorgen, 2018-2020.

Bakgrund

Kommunen har en historia av hög andel deltider, främst inom äldreomsorgen. Utifrån ett politiskt fattat beslut påbörjades i januari 2019 en 2-årig ”pilot” med önskad sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen, med intentionen att ur ett jämställdhetsperspektiv öka antalet heltidsarbetande, minska kostnaderna för arbetskraft och öka kvaliteten i vården. Resultatet av piloten kommer sedan att ligga till grund för fortsatt politiskt beslut.

Utbildning i bemanningsekonomi

Inför det politiska beslutet genomfördes en bemanningsanalys med hjälp av konsultföretaget Alamanco som visade på höga kostnader för timavlönade, mertids- och övertidsarbete. Som förberedelse inför piloten genomfördes sedan en utbildning för chefer och medarbetare i äldreomsorgen i bemanningsekonomi. Syftet med utbildningen var att skapa en gemensam förståelse mellan ledning och medarbetare om vad som påverkar personalkostnader och sambandet mellan bemanning och ekonomi.

För att få positiva ekonomiska effekter infördes arbetssättet verksamhetsanpassade scheman och resurstid i äldreomsorgen, vilket gav medarbetare möjlighet att påverka sin arbetstid samtidigt som arbetsgivaren kan omfördela resurstiden utifrån verksamhetens behov. Medarbetarna i äldreomsorgen önskar sin tjänstgöringsgrad en gång per år. Överskottet av timmar som uppstår i förhållande till bemanningskravet resulterar i resurstid, som fördelas för att täcka upp frånvaro i hela äldreomsorgen. Det innebär att medarbetarna kan arbeta på andra enheter än sitt ”hemställe”.

Det här har arbetet lett fram till

  • Önskad sysselsättningsgrad.
  • Verksamhetsanpassade scheman.
  • Tillgänglig resurs i hela äldreomsorgen.
  • Arbetat med ”Pilen” med medarbetarna.
  • ”Bemanna rätt”.
  • Löpande information i nämnder.

Framgångsfaktorer

Den lilla kommunen

Då samtliga enheter ligger inom en radie av 500 meter finns goda möjligheter till samverkan mellan verksamheterna.

Den lilla organisationen

Att arbeta i en liten organisation har underlättat när det funnits behov av förändringar och effektiviseringar.

Delaktighet

För att skapa delaktighet har ambassadörer från samtliga verksamheter utsetts, dessa fungerar som språkrör för och inspiratörer till sina kollegor och bidrar till att leda piloten framåt i en positiv anda - en viktig framgångsfaktor men också en stor utmaning.

Samsyn

Gemensamma utbildningsinsatser samt ambassadörsträffar har genomförts för att skapa känsla av gemenskap och samsyn.

Identifierade områden för fortsatt arbete

  • Inom våra framgångsfaktorer finns även våra största utmaningar. Vi behöver utveckla förståelsen i alla led för vikten av heltidsarbete, nyttan både för den enskilde individen och ur ett samhällsperspektiv.
  • Skapa och vidmakthålla en positiv anda och engagemang för fortsatt arbete.

Corona

När smittspridningen eskalerade i Sverige i mars och april blev det stort fokus på att förbereda verksamheten för eventuell smitta. Stor del av arbetstiden för både ledning och medarbetare gick åt till att ta fram rutiner och handlingsplaner, ändra arbetssätt och säkerställa att verksamheten hade förutsättningar hantera eventuell smittspridning. Det har även medfört att det krävts extra personalresurser vid misstänkt covid-19 för att kunna isolera brukaren, samt hög frånvaro av ordinarie personal, vilket i sin tur lett till ett stort behov av vikarier.

Allt detta har inneburit att det aktiva arbetet med heltidsresan inte har prioriterats i önskad utsträckning, samt att utvärderingen inte blir rättvisande. Behovet av vikarier har överskridit den resurstid som funnits tillgänglig i verksamheten och timavlönade vikarier har nyttjats i högre grad än planerat.

Snabbfakta


Bjurholm

Riket

Antal invånare 2020

2 387

-

Månadsavlönad personal antal 2020

269

-

Andel heltidsarbetande i hela kommunen, nov 2020

57,0%

70,2%

Ökning andel heltidsarbetande hela kommunen 2018-2020 (procentenheter)

11,8%

2,2%

Andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2020

49,5%

56,3%

Ökning andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2018-2020 (procentenheter)

28,0%

4,8%

Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade inom VO 2020

16,0%

13,0%

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 2020. Minus = lägre kostnad än förväntat.

26,5 %

1,8%

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2020

14

15

Önskad sysselsättningsgrad?

Ja

-

Arbetstidsförkortning?

Nej

-

Alla nyanställningar på heltid?

Ja

-

Delade turer?

Ja

-

Lokalt kollektivavtal?

Nej

-

Timbank?

Nej

-

Årsarbetstid?

Nej

-

Bemanningsenhet?

Nej

-

Bemanningshandbok?

Nej

-

Central schemaläggning?

Ja

-

Kontakt

Malin Falk, samordnare Heltidsresan äldreomsorgen.
malin.falk@bjurholm.se

Susanne Brändström, samordnare Heltidsresan kommunövergripande.
susanne.brandstrom@bjurholm.se