Senast ändrad: 19 februari 2021

Kontakt

Högsby kommun

Trots en minskande befolkning och många tuffa utmaningar i kommunen har heltidssatsningen i Högsby gett ett tydligt resultat. Vem hade trott att Högsby skulle placera sig på topp tio när det gäller ökningen av andelen heltidsarbetande mellan 2018 och 2019?

Bakgrund

 • En av landets svagaste ekonomier.
 • Högst andel nyanlända per invånare.
 • Svårt att rekrytera till vård och omsorgsverksamheterna.
 • Personalchef och personalutskott gediget intresserade av heltidsfrågan.

Det här har arbetet lett fram till

 • Politiskt beslut att alla tillsvidareanställningar skall vara på heltid.
 • Inventering av vilka som önskar heltid.
 • Projektledare anställd på 100% under ett år för att sedan gå ner till 20%.
 • Besök av projektledaren på alla arbetsenheter för att starta upp och få förståelse för heltidsresan.
 • Uppföljning på arbetsenheter, inom vård och omsorgsverksamheten, av förändringar i arbetsorganisation vid övergång till heltid.

Framgångsfaktorer

 • Det personliga mötet med projektledaren på arbetsplatsträffar gav möjlighet att reda ut frågetecken.
 • Genuint engagemang från personalchef och personalutskott.

Identifierade områden för fortsatt arbete

 • Omorganisera delar av våra äldreboenden till heltidsorganisation.
 • Se över nattorganisationen så att den inte motarbetar kostnadseffektiv heltid.

Corona

Det var inte Corona utan snarare en stor ombyggnation och varselhot i budgetarbetet som stoppade upp heltidsarbetet.

Snabbfakta


Högsby

Riket

Antal invånare 2019

5 921

-

Månadsavlönad personal antal 2019

613

-

Andel heltidsarbetande i hela kommunen, nov 2019

61,7%

69,0%

Ökning andel heltidsarbetande hela kommunen 2018-2019 (procentenheter)

6,2%

0,9%

Andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg, nov 2019

48,7%

53,5%

Ökning andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2018-2019 (procentenheter)

11,7%

1,9%

Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade inom VO

15,0%

13,0%

Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg 2019

15,2%

-0,1% (Minus=lägre kostnad än förväntat)

Personalkontinuitet antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2019

-

16

Önskad sysselsättningsgrad?

Nej

-

Arbetstidsförkortning?

Nej

-

Alla nyanställningar på heltid?

Ja, med vissa undantag

-

Delade turer?

Ja men liten omfattning

-

Lokalt kollektivavtal?

Nej

-

Timbank?

Nej

-

Årsarbetstid?

Nej

-

Bemanningsenhet?

Ja

-

Bemanningshandbok?

Nej

-

Central schemaläggning?

Nej

-

Kontakt