Senast ändrad: 19 februari 2021

Kontakt

Värnamo kommun

Alla nyanställningar på heltid sedan januari 2018 är bara en av förklaringarna till att andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg ökade med 14,1 procentenheter mellan 2018-2019.

Bakgrund

Projektet ”Heltidsresan” pågick i Värnamo kommun från januari 2018 till mars 2019.

Projektet hade som uppdrag att ge stöd så att Värnamo kommuns heltidspolicy implementerades i kommunens verksamheter. Parallellt samarbetade kommunen med Kommunal utifrån en heltidsplan.

Det här har arbetet lett fram till

  • Nya tillsvidareanställningar har gjorts på heltid sedan 1 januari 2018.
  • Alla tillsvidareanställda tillfrågades om de önskade heltid eller att höja den egna sysselsättningsgraden. Höjning av sysselsättningsgrad har skett i enlighet med medarbetarens önskemål.

Värnamo kommuns arbete med heltidsfrågan har utgått från Allmänna bestämmelser och haft ett fokus på att ta fram olika modeller/metoder för växling av tid (till exempel från frånvaro) som redan fanns i verksamheterna till ordinarie arbetstid för befintliga tillsvidareanställda och nyrekryteringar.

Inom kommunens kostverksamhet har en organisationsöversyn genomförts som en del i arbetet med heltidsfrågan.

Framgångsfaktorer

  • Projektet har haft en processledare med god verksamhetsförståelse som arbetat nära de förvaltningar där heltidsfrågan var störst.
  • Fokus på ökning av faktisk sysselsättningsgrad inte bara den kontrakterade, och anställningsavtal som stödjer en heltidsorganisation.
  • Växling av tid till arbetstid för tillsvidareanställda har utgått från modeller och system som möjliggör kontroll och begränsas till chefsområdet.
  • Våga prata om kulturen, arbetsmiljön och arbetsgivarvinsten genom kompetensförsörjning.

Identifierade områden för fortsatt arbete

  • Det tar tid att skapa en heltidskultur på riktigt – det är skillnad på heltid och ”deltid XXL”, det finns ett behov av kontinuerlig bevakning av behov för ändrat arbetssätt.
  • Behov av att ytterligare stärka kompetensen inom bemanningsekonomi och -planering.
  • Modeller behöver vidareutvecklas i takt med att andelen heltidsarbetande ökar. Heltidsfrågan måste ingå som fast punkt i verksamhetsfrågorna.
  • Effekter med bakgrund i samordning mellan förvaltningar behöver i större grad aktualiseras.

Corona

Heltid har skapat vissa förutsättningar för att organisationen har kunnat vara mer flexibel och inte lika sårbar under pandemin.

Snabbfakta


Värnamo

Riket

Antal invånare 2019

34 560

-

Månadsavlönad personal antal 2019

3 120

-

Andel heltidsarbetande i hela kommunen, nov 2019

60,4%

69,0%

Ökning andel heltidsarbetande hela kommunen 2018-2019 (procentenheter)

5,7%

0,9%

Andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg, nov 2019

39,9%

53,5%

Ökning andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2018-2019 (procentenheter)

14,1%

1,9%

Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade inom VO

12,0%

13,0%

Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg 2019

1,5%

-0,1% (Minus=lägre kostnad än förväntat)

Personalkontinuitet antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2019

12

16

Önskad sysselsättningsgrad?

 Ja, inte bara heltid

-

Arbetstidsförkortning?

Nej

-

Alla nyanställningar på heltid?

Ja

-

Delade turer?

Ja

-

Lokalt kollektivavtal?

Nej, inte som lösning på heltidsfrågan

-

Timbank?

Nej

-

Årsarbetstid?

Nej

-

Bemanningsenhet?

Ja, men har ingen roll i kommunens heltidsarbete.

-

Bemanningshandbok?

Ja, i vissa verksamheter

-

Central schemaläggning?

Nej

-

Läs vidare

Kontakt

Gudbrand Brun Bækken, HR-partner.
gudbrand.brun.bakken@varnamo.se