Intervju: Jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv – Charlotta Undén, förhandlare på SKL


2017-02-10

Varför är heltid en viktig jämställdhetsfråga?

Det utbredda deltidsarbetet i välfärden är ett strukturellt problem kopplat till kön. Vi ser fortfarande kraftiga skillnader i sysselsättningsgrad mellan mans- och kvinnodominerade branscher. Därmed blir arbetet för heltid som norm inom kommuner, landsting och regioner en av de mest centrala jämställdhetspolitiska insatser som kan göras. Det skulle bidra till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle.

 

Vilka andra åtgärder krävs på arbetsmarknaden?

För att kvinnor och män ska bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet. Kvinnor måste kunna arbeta heltid i samma utsträckning som män. Det kräver att män tar ett större ansvar för hem och barn.

 Undersökningar visar att kvinnor utför mer obetalt hemarbete än män. Kvinnor står också för det största uttaget av föräldraförsäkringen. 2014 var kvinnornas andel av föräldrapenningen 75 procent, männens 25. Det är också vanligare att kvinnor stannar hemma för vård av barn, kvinnorna stod för 63 procent av uttaget 2014 och männen för 37 procent.

 

Varför är ett jämnt uttag av föräldraförsäkringen avgörande?

Ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen skulle bidra till att höja kontinuiteten och kvaliteten i välfärden eftersom behovet av vikarier skulle minska. Studier visar dessutom att ett jämställt uttag har andra positiva effekter för jämställdheten. Föräldrar som har ett jämställt uttag av föräldraledighet tenderar att även ha en jämställd fördelning av hushållsarbete och uttag av VAB (vård av barn). Samtidigt minskar även gapet i livslön mellan kvinnor och män.

 

Vad kan man som arbetsgivare göra för att arbetsplatsen ska bli mer jämställd?

Att välfärden går från deltid till heltid är som sagt en av de absolut viktigaste frågorna. Men flera områden hänger tätt samman. Mer om våra ståndpunkter och vårt jämställdhetsprogram finns att läsa i rapporten Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv.