Anders Söderlund, verksamhetsstrateg HR i Skellefteå kommun

Kan dialog få fler att arbeta mer i Skellefteå?


2018-01-31

I Skellefteå arbetar bara hälften av medarbetarna inom vård och omsorg heltid. Nu ska kommunen försöka få fler att arbeta mer och vägen dit ska gå via satsningar på delaktighet och kommunikation.
De senaste tio åren har medarbetarna inom socialförvaltningen i Skellefteå haft heltidsanställningar i grunden. Vid ett beslut i december utvidgade personalnämnden detta till att gälla alla som tillsvidareanställs i kommunen. Parallellt pågår arbetet med kommunens handlingsplan för heltid som norm.
– Vår stora utmaning är att få fler att jobba mer, säger Anders Söderlund som är verksamhetsstrateg inom HR i Skellefteå kommun.

Och det är just det som kommunens nyligen antagna handlingsplan för heltid har fokus på. Projektet ska pågå i ett antal år och än finns inga mål eller siffror spikade, det är sådant som ska tas fram allt eftersom. Men ska projektet bli framgångsrikt och lyckas höja tjänstgöringsgraden hos medarbetarna måste arbetsgivaren enligt Anders Söderlund först söka svaret på frågan: Varför vill medarbetarna inte jobba heltid i dagsläget?

Medarbetarna sitter på svaret
– Hittills har medarbetarna fått välja sin tjänstgöringsgrad utan att motivera varför. Det kommer fortfarande att vara möjligt att gå ned i tid, där är ingen förändring beslutad, men vi vill få cheferna att ställa frågan om vad önskemålet att jobba deltid grundar sig på. Först då får vi den stora bilden av varför medarbetarna inte vill arbeta heltid.
Därför ingår det i Skellefteås heltidsprojekt att se över hur de kan förändra den processen för att få mer kunskap om varför.
– Vi har sett att det finns kommuner som skickat ut enkäter för att ta reda på sånt, men vi tror mer på ett samtal som dokumenteras mellan chef och medarbetare. Kanske kan vi även förändra blanketterna för att få veta mer den vägen.

Det som händer nu under våren 2018 är att sprida kännedom om att heltidsprojektet är igång.
– Steg ett är att kommunicera vad handlingsplanen innebär för verksamheterna. Det ska ske genom att vi träffar ledningsgrupperna och att de sedan informerar alla enhetschefer. Sen händer det viktigaste, att vi ska ordna workshops på olika teman för att medarbetarna ska vara delaktiga i genomförandet. Medarbetarna ska i olika konstellationer få diskutera vissa frågeställningar. Det finns redan bra underlag att jobba med i handlingsplanen som SKL och Kommunal tagit fram som stöd.

Arbetskraftsreserv med kompetenta medarbetare
– Vi vill ta vara på våra duktiga medarbetares kompetens och föra en dialog om heltid och deltid utan att medarbetaren ska känna sig tvingad. Med den modell vi har idag, med rätt till deltid har vi också en arbetskraftsreserv med kompetenta medarbetare som vi inte använder fullt ut. Nu vill vi ta reda på vad vi kan göra för att medarbetaren ska vilja gå upp i tid. Svaret kan ha både med det privata och jobbet att göra, eller något annat. Det vet vi inte än.

Förutom dialog tror Anders Söderlund på kunskap om jämställdhet som en väg för att få fler att arbeta mer.
– Att välja deltidsarbete under många år av sitt yrkesverksamma liv får konsekvenser. Heltid som norm är en jämställdhetsfråga som handlar om att kunna leva på sin lön, få pension och vara ekonomiskt självständig. Heltidsfrågan har både ett arbetsgivarperspektiv och ett arbetstagarperspektiv och det vill vi diskutera i workshops.

Ökad sysselsättningsgrad är målet
Enligt statistiken på heltid.nu arbetar bara hälften av medarbetarna heltid inom vård och omsorg i Skellefteå. Men några nya mål är inte satta än.
– Vi har en del att jobba med. Först ska nämnden diskutera målsättning och efter det kan vi ta fram nya mål. Det stora målet är ändå att få partiellt tjänstlediga att frivilligt öka sin sysselsättningsgrad, och den stora utmaningen är hur vi kan göra det.

Skellefteå kommun har cirka 8 000 medarbetare i kommunen varav cirka 3 300 arbetar inom vård och omsorg.

Anna Norrby