Tankar från workshoparna: Om arbetstider och arbetsmiljö


2017-09-01

Ett viktigt inslag på workshoparna har varit att deltagarna diskuterat i helt nya konstellationer om frågor med bäring på heltid som norm.

Deltagarna har roterat mellan bord där olika områden som ska tas upp i heltidsplanen diskuterats. I handlingsplanen finns tre frågor om arbetstider och arbetsmiljö. Här är deltagarnas tankar samlade tematiskt kring dem. Det var många workshopar och flera hundra deltagare så denna sammanställning kan ses som en sammanfattande inspiration!

Hur ska införandet av heltid samordnas med det ordinarie arbetsmiljöarbetet?
Deltagarna lyfte fram vikten av att använda redan existerande forum för samverkan, t ex arbetsplatsträff och arbetsmiljörond, men även medarbetarsamtal. Att informera inför förändringar betonades, och att genomföra risk- och konsekvensanalyser innan heltid som norm införs.

Alla medarbetare kommer att påverkas och då blir det en arbetsmiljöfråga. Ett förslag var att genomföra förändringen i små projekt för att alla ska kunna påverka sin arbetsmiljö.
Andra förslag var att försöka skapa engagemang, tillit och aktiv samverkan i arbetsmiljöarbetet och inte minst att titta på både fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Scheman ska både tillgodose verksamhetens behov och vara hälsosamma för medarbetarna. Hur arbetar ni med den frågan?
Deltagare har börjat titta på hälsosamma scheman. Det framkommer en stor medvetenhet om vikten av hälsosamma scheman, och många idéer gavs om hur ekvationen skulle kunna lösas. En synpunkt var att det är viktigt att inse att detta kan ge ökade kostnader och uppstartsarbete, och att det gäller att hålla i så att man kan hämta hem effekterna.

 • Stora hälsoeffekter blir ett plus för medarbetare, och ger ökad kvalité för medborgare med tiden. Här nämns även kopplingen mellan arbetets organisation och brukarperspektivet. Personligt anpassade schema kan också vara hälsosamma scheman.
 • Arbetstid hänger ihop med bemanning. Mer konstant bemanning och hälsosamma scheman har positiva effekter för arbetsmiljö och frisknärvaro.
 • För arbetsgivare kan förändrade scheman och att riva invanda mönster innebära minskad användning av bemanningsföretag. Bemanningscentrum nämns som en möjlighet samt att kartlägga hur arbetstiderna ser ut nu och att konvertera användningen av tid (timavlönade, övertid, fyllnadstid).
 • För medarbetare kan heltid och hälsosamma scheman ge ökad anställningstrygghet med de hälsofördelar i form av trygghet som det innebär. För att det ska fungera lyfts medarbetarnas flexibilitet fram, att kunna tänka sig att arbeta på flera arbetsplatser (”dock inte för många”)
 • Barnomsorg på obekväm arbetstid kan öppna för att medarbetare kan arbeta mer flexibelt.

Centrala parter rekommenderar en sammanhållen arbetstid. Behöver ni en strategi för att undvika delade turer? Hur går ni vidare med den frågan?
Tänk nytt och djärvt! utropar några deltagare, och andra tips är att:

 • Höja grundbemanningen
 • Skapa delaktighet/samarbete
 • Veckoarbetstid
 • Ta bort tidsstyrningen
 • Skapa större arbetsområden
 • I verksamheterna arbeta fram en bra strategi för att minimera delade turer
 • Gehör från politiken, räkna med underfinansierad budget några år innan i fas med målet.