Finger som pekar på anteckningar om delaktighet.

Tankar från workshoparna: Delaktighet


2017-11-28

Delaktighet är ett av de områden som bör tas upp i handlingsplanen. Arbetsgivare och fackliga företrädare har diskuterat just de frågeställningarna på workshoparna som genomförts under 2017.
Den här sammanställningen av hur tankarna och samtalen gick vid de många borden kan ses som en inspiration.

Vilka är berörda av förändringen?
Förändringen berör brett. Bland de direkt berörda nämns medarbetare, chefer, brukare, anhöriga och fackligt engagerade, vad som även beskrivs som ”alla i organisationen”, från politiker, personalavdelning, verksamhetschefer, alla stödfunktioner och arbetsgrupper till arbetstagare.
I ett större perspektiv berörs även medborgare, politiker, familjer, förskola (öppettider), nyanställda och inte minst framtidens arbetstagare.

Hur säkerställs att de får den information och utbildning de behöver?
Strukturerade kommunikationsinsatser, utbildningar och samverkan nämns som viktiga förutsättningar för att säkerställa att berörda är insatta i förändringen. Planeringsgruppens sammansättning – att flera kompetenser är med – kan vara av stor vikt för att nå hela vägen.

 • Skapa kommunikationsplan
 • Tydliga mandat
 • Fastställa utbildningstillfällen
 • Använda arbetsplatsträffen
 • Skapa informationskälla som är lätt att hitta

Det kom också upp förslag om att skapa förståelse för varför förändringen sker och att skapa engagemang och öppenhet i frågan. Men det varnades också för att medarbetarnas kreativitet kan dödas om allt är färdigt ned i minsta detalj. Därför kan det vara värdefullt att definiera begreppet delaktighet. Det här var några förslag på vad delaktighet kan innebära:

 • Fler mötesplatser
 • Inflytande
 • Kunskap om rättigheter och skyldigheter
 • Hur var och en kan bidra

Exempel på förutsättningar för delaktighet:

 • Ta hänsyn till olika lärstilar
 • Att alla får samma information ungefär samtidigt
 • Tydlighet i processen
 • Dialoger
 • Normförflyttning och nytänk

Vilka forum bör finnas för att säkerställa delaktighet?
Samverkan och arbetsplatsträff nämns som viktiga forum, liksom andra former för dialog på arbetsplatsen, att förändringen uppmärksammas på intranät och i media.

Läs om workshopdeltagarnas tankar om arbetstider och arbetsmiljö

Läs om workshopdeltagarnas tankar om organisation och bemanning

Ladda ned handlingsplanen för din kommun: Klicka på Statistik, skriv in namnet på din kommun eller landsting och titta längst ned i högra hörnet. Där finns stödet för handlingsplanen att ladda ned i form av en PPT.