Publicerad 28 november 2023

Om Heltidsresan

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats.

Att fler inom välfärdens yrken arbetar heltid innebär att den kompetens som redan finns tas tillvara på ett bättre sätt. Om en större andel av de anställda arbetar heltid, behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. När fler arbetar heltid skapas bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Att göra heltidsarbete till norm också för kvinnor är förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen som kan göras på svensk arbetsmarknad.

Heltidsresans övergripande målsättningar är att;

  • nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid
  • deltidsanställda ska erbjudas en heltidsanställning och deltidsanställda ska motiveras att arbeta heltid
  • heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid.

Grundläggande förändring krävs

För att heltidsarbete ska bli norm krävs en grundläggande förändring av verksamhetens organisering. Det behövs också en dialog om kulturen på arbetsplatsen och de förändringar som är nödvändiga för att organisera och bemanna en heltidsorganisation. En bra arbetsmiljö, vikten av återhämtning och en långsiktigt hållbar arbetstidsförläggning är viktiga faktorer i omställningen till en heltidsorganisation.

Samarbetet har så här långt resulterat i ett stort antal konferenser och olika former av verktyg som finns tillgängliga som stöd för det lokala förändringsarbetet. Antalet heltidsarbetande som arbetade heltid inom omsorgen ökade med 15 procent mellan 2016 och 2022.

Heltidsresan presentation av statistik 2023 (PDF) Pdf, 234 kB.