Publicerad 4 oktober 2021

Umeå kommun

Umeås heltidsresa har bjudit på både motorstopp och omstarter. Men skam den som ger sig. Med uthållighet och politisk uppbackning kan man komma långt.

Bakgrund

Umeå började sin heltidsresa redan 2010 med projektet Hela tiden.

Projektet avslutades 2011 på grund av att Kommunal efter protester från sina medlemmar sa upp det lokala heltidsavtal de tecknat med arbetsgivaren. Uppdraget att förverkliga det personalpolitiska målet med heltid som norm har sedan varit socialdirektörens ansvar. Eftersom det krävs stora förändringar i införandet av en heltidsorganisation är det viktigt att verksamhet och politik är ense om tagen. I Umeå har det krävts ett politiskt beslut som grund för att åter kunna ta sig an ett heltidsinförande. När reaktionerna på förändring är så starka behöver man stå enad i sin övertygelse om vägvalet.

I juni 2015 fattade personalutskottet (PU) beslut om att införa heltid inom vård och omsorg som omfattar cirka 2 500 anställda, personlig assistans undantaget. Införandet tidsattes till sista december 2016 då alla medarbetare som omfattades skulle ha en heltidsanställning. Detta projekt förlängdes och avslutades i juni 2017.

Alla deltidsanställda erbjuds heltid

Sedan den centrala överenskommelsen med Kommunal kom till 2017 har kommunens personalutskott beslutat att alla deltidsanställda medarbetare oavsett facklig organisation ska erbjudas heltid, med möjlighet att besluta om undantag av vissa grupper.

Vi har alltså infört heltid i omgångar. Den senaste omgången pågår fortfarande med målet att alla nya tillsvidareanställningar ska vara på heltid och att deltidsanställda ska erbjudas heltid. Planen är att detta ska vara genomfört i maj 2021 men just nu är det oklart om vi kommer att hinna med detta på grund av pandemin.

Det här har arbetet lett fram till

Första projektet Vård & omsorg

 • Projektet jobbar fram tidplan och bemanningsrutin (”handbok”).
 • Alla chefer utbildas i bemanningsekonomi, bemanningsplanering och förändringsledning.
 • Alla verksamheter kartläggs för att kunna jämföra ursprungsbemanning med målet heltidsbemanning.
 • Alla medarbetare får två timmars information om syftet och genomförandet.
 • Alla tjänster omregleras till heltid med möjlighet att söka tjänstledigt på deltid.

Andra projektet övriga verksamheter i kommunen

 • Efter central överenskommelse nytt projekt med kommunövergripande ansvar.
 • Politiskt beslut att alla ska omfattas (oavsett facklig organisation).
 • Vissa grupper undantas utifrån beslut i respektive förvaltning, till exempel personlig assistans och yrkesgrupper med få och specifika kompetenser, tex badmästare, socialjouren, kvinnohistoriskt museum, vissa ämneslärare.
 • Alla chefer får utbildning under 4 halvdagar i bemanningsekonomi, bemanningsplanering, förändringsledning och arbetsrätt.
 • Ledardagar genomförs med Myrna Palmgren.
 • Ny kommunövergripande bemanningsrutin (handbok) för återstående verksamheter exklusive vård & omsorg (Kommunal).
 • Alla deltidsanställda (med vissa undantag) erbjuds heltid men har möjlighet kvarstå i deltidsanställning utifrån egna önskemål.

Framgångsfaktorer

 • Högsta ledningen måste vara aktiv och leda arbetet, projektledare är ett stöd till ledningen men projektet bär inte ansvaret för heltidsinförande.
 • Lojalitet med fattade beslut.
 • Ekonomer, HR och kommunikatörer är aktiva samarbetspartners.
 • Fackliga organisationer och medarbetare måste involveras tidigt.
 • Budget omräknad till timmar.
 • Kommungemensam bemanningsprocess.
 • Utbilda alla chefer i bemanningsekonomi, bemanningsplanering, förändringsledning och arbetsrätt.
 • Stå fast vid målet, ge inte vika.
 • Använd bemanningsplaneringsverktyg (inte excel!).
 • Aktiva, systematiska bemanningsuppföljningar på alla nivåer.
 • Identifiera och arbeta med kulturer på alla nivåer.
 • Våga tänka utanför boxen!

Identifierade områden för fortsatt arbete

 • Etablera samarbetsrelationer mellan olika verksamheter.
 • Säkra systemstöd och annat stöd till chefer.
 • Håll i, håll ut – även högsta ledningen! Det är ett ständigt pågående utvecklings/förändringsarbete.

Corona

Pandemin har lett till att processen för genomförande av heltid har pausats för alla verksamheter. Detta kommer sannolikt att leda till att vi inte är i mål enligt den centrala överenskommelsen maj 2021. Det finns en viss risk att det beslut som gäller andra yrkesgrupper än Kommunals kan komma att ändras utifrån försämrade ekonomiska förutsättningar.

Snabbfakta


Umeå

Riket

Antal invånare 2020

130 224

-

Månadsavlönad personal antal 2020

10 526

-

Andel heltidsarbetande i hela kommunen, nov 2020

70,9%

70,2%

Ökning andel heltidsarbetande hela kommunen 2018-2020 (procentenheter)

0,5%

2,2%

Andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2020

60,3%

56,3%

Ökning andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2018-2020 (procentenheter)

2,0%

4,8%

Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade inom VO 2020

8,0%

13,0%

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 2020. Minus = lägre kostnad än förväntat.

13,2%

1,8%

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2020

11

15

Önskad sysselsättningsgrad?

Ja

-

Arbetstidsförkortning?

Nej

-

Alla nyanställningar på heltid?

Ja

-

Delade turer?

Ja, men målet är att undvika

-

Lokalt kollektivavtal?

Nej

-

Timbank?

Ja och Nej (inte vanligt inom Kommunals avtalsområde)

-

Årsarbetstid?

Nej

-

Bemanningsenhet?

Ja, flera stycken

-

Bemanningshandbok?

Ja

-

Central schemaläggning?

Ja

-

Kontakt

Lena Norén, bemanningsutvecklare.
lena.noren@umea.se

Annica Degerfeldt Kröger, bemanningsutvecklare.
annica.kroger@umea.se